Tuesday, 17 May 2011

A critical eye on the power

(Find this text in Swedis below)

A friend of mine told me that my last post was quite "conspiracy theoretical and stupid". It made me sad. Especially for that expression "conspiracy theoretical". As if it were a descriptive adjective. And what description might it hold? Probably something like 'paranoid, insane, ridiculous and of course very wrong'. But that would be the same as saying that those in power would never conspire; that it would be paranoid, insane, ridiculous and wrong to question the ever altruistic cause of powerful people!...

The next day I remembered something. I remembered that I myself had said something spookily similar, less than 3 years ago! A dear acquaintance of mine said something about 9/11 being an 'inside job', and I brushed it off, amused, saying that I think it's so comical with suchlike conspiracy theories. But then ey said one thing, after which I pretty much shut it and listened. And checked out more and kept looking into it all the way till now, and with time I came to bitterly eat my words...

WTC collapses
What ey said was this: Look at how the buildings fell. If they would have fallen in an uncontrolled way, following an unsymmetrical damage, then why did they fall so symmetrically? Straight down into a neat little pile of dust! That's just how buildings fall when demolished by explosives, and it takes quite some measure of engineering skill to achieve this. Further they fell with a speed close to that of free fall. The official version says that every floor fell on to the floor below and made also that floor collapse, but in that case every floor that broke the fall would slow the process down. Instead the buildings fell nearly as if they had no resistance at all... As if they just pulverized...

That became very tough for me (as an engineer) to digest. Now when, for the first time, I thought about this, it really occurred utterly strange to me that the buildings would fall in quite that manner.

Just now I realize that ey probably said one more thing, that at the time I didn't know whether to believe or not, but which has later turned out to be true: There was one more building, several blocks from the twin towers, called 7 WTC. It also fell. There has been an official explanation saying that the collapse of the twin towers somehow started a fire inside building 7, making it collapse, but the big official investigation whose job it was to investigate everything around the terror attack of 9/11/2001 didn't even mention the collapse of building 7 in their report. On the whole it has been rather quiet around it, hasn't it?...


But my critical friend said he would need to read from a physicist sorting out this with the twin tower collapse and all. Are there more out there who would like this? Well, we can arrange it. Here is:
Physics 911,
created by a "Scientific panel investigating 9/11", consisting of scientists, engineers and other professionals.

But why stop there? While we're at it, why not also check out:
Architects and Engineers for 9/11 Truth
Firefighters for 9/11 Truth
Pilots for 9/11 Truth
Scientists for 9/11 Truth
Scholars for 9/11 Truth
Veterans For 911Truth

...and perhaps a few more. "When you have ruled out the impossible, what remains is the truth, regardless of how improbable it may seem", as Sherlock Holmes said. That is precisely what the above organisations are doing; ruling out things that are impossible.(A final note, here at the end: Not even the FBI believe that Osama bin Laden is guilty of the 9/11 attack; just look at their website! And how can so many news media report bin Laden as having been among FBI's "top 10 most wanted", but happen to omit the fact that what he was wanted for was bombing embassies in Kenya?!... You see, they only put up wanted pictures where a criminal charge has been formally filed. And so a formal charge must exist for the terror attack in Kenya. But not for 9/11...)

Friday, 6 May 2011

Granskar makten

En vän sa till mig att mitt förra inlägg var ganska "konspirationsteoretiskt och dumt". Det gjorde mig ledsen. Särskilt för det där ordet "konspirationsteoretiskt". Som om det vore ett beskrivande adjektiv. Och vad beskriver det? Förmodligen någonting i stil med 'paranoidt, sinnessjukt, löjligt och naturligtvis väldigt fel'. Men det är detsamma som att säga att makten aldrig skulle konspirera; att det vore paranoidt, sinnessjukt, löjligt och fel att ifrågasätta mäktiga personers ständigt altruistiska syften!...

Nästa dag kom jag på en sak. Jag kom på att jag själv sagt något kusligt liknande för mindre än tre år sedan! En kär bekant till mig sa något om att 9/11 var ett 'inside job', och jag viftade roat undan det och sa nåt om att jag tyckte att det var så komiskt med sånna där konspirationsteorier. Men då sa hen en sak, och sen höll jag ganska mycket käften och lyssnade. Och läste sedan på och kollade mer, ända fram till nu, och kom så småningom att bittert äta upp mina ord...

WTC rasar
Vad hen sa var detta: Titta på hur byggnaderna föll. Om de skulle ha fallit okontrollerat, till följd av en osymmetrisk skada, varför föll de då så symmetriskt? Rasade rakt ner i en prydlig liten hög av damm! Precis så faller byggnader när man river dem genom spränging, och det krävs ett ansenligt mått av ingenjörsskicklighet för att åstadkomma det. Vidare föll de i en hastighet nästan som fritt fall. Den officiella versionen säger att varje våningsplan föll ner på våningsplanet under och fick även det att kollapsa, men i så fall skulle ju fallet bromsas upp för varje våning som gjorde motstånd. I stället föll byggnaderna alltså som om de nästan inte hade något motstånd alls... Som om de bara pulveriserades...

Det där blev väldigt svårt för mig (som ingenjör) att smälta. Nu när jag för första gången tänkte på detta tedde det sig faktiskt ytterst märkligt att byggnaderna skulle falla på just det sättet.

Nu minns jag att hen nog sa en sak till, som jag då inte visste om jag skulle tro på, men som visat sig vara sant: Det fanns en byggnad till, flera kvarter därifrån, kallad WTC 7 eller byggnad 7. Den föll också. Det har framförts en officiell förklaring att tvillingtornens rasande på något sätt utlöste en brand i byggnad 7, vilken fick den att rasa, men den stora officiella utredning som hade till uppgift att utreda allt kring terrorattacken den 11/9 2001 tog inte ens med byggnad 7:s kollaps i sin rapport. Över lag har det varit väldigt tyst om den, eller hur?...


Men min kritiske vän sa att hen skulle behöva läsa en fysiker som redde ut det där med tvillingtornens kollaps. Är det fler som skulle vilja det? Nåväl, det kan vi ordna. Här är:
Physics 911,
skapad av en "Scientific panel investigating 9/11" bestående av vetenskapspersoner, ingenjörer och andra yrkesmänniskor.

Men varför sluta där? När vi ändå är i farten kan vi väl också kolla in:
Architects and Engineers for 9/11 Truth
Firefighters for 9/11 Truth
Pilots for 9/11 Truth
Scientists for 9/11 Truth
Scholars for 9/11 Truth
Veterans For 911Truth

...och kanske några fler. "När man uteslutit det omöjliga är det som är kvar sanning; hur osannolikt det än kan tyckas vara", som Sherlock Holmes sa. Det är just vad ovan organisationer pysslar med; att utesluta saker som är omöjliga.(En sista not såhär på slutet: Inte ens FBI tror att Usama bin Ladin är skyldig till 9/11-attacken; se bara på deras hemsida! (edit: De har tagit bort UBL nu, men jag har skrivit ut det här.) Och hur kan så många nyhetsmedier rapportera att bin Ladin var bland FBI:s "top 10 most wanted", men missa att nämna att det han är most wanted för är bombningar av ambassader i Kenya!?... Man efterlyser nämligen bara för sånt som det har väckts åtal för. Det har det alltså för Nairobi-attacken m fl. Men inte för 9/11...)

Tuesday, 3 May 2011

Karolina reports Swedish news for feature on Osama

Osama bin Laden

Please find Swedish version below. This text is a translation of the original report in Swedish.

The points to report have been taken from the Swedish Agency for Radio and TV, their site on Rules for SVT, SR och UR. Basically my report looked just like this, but I have changed the web-addresses to hyperlinks, as well as added some.

..................................................
Thank you for your report
A copy of the report will be sent to the e-mail address you provided.
Program: The Swedish news program "Rapport"
Channel or station: SVT2
Date of broadcasting: 2011-05-02
Time of broadcasting: 10:30 pm

Elaborate why you wish to have the program tried:
A lack of impartiality and objectivity

"Program leaders, reporters and others who may be perceived as representing the program company must not make judging statements, or take sides in controversial issues."

In this feature it was said time after time, by both interviewers and interviewees, that Osama bin Laden was behind the 9/11 attack on the WTC in 2001. This fact is disputed and has not been proven in a valid trial; thus is highly controversial (see for eg. Michael Ruppert's lecture The Truth and Lies of 911, Dylan Avery's film Loose Change or this short film clip: 9/11 Truth Search: Planes didn't take twin towers down).

"Controversial issues or occurrences may not be treated one-sidedly, so that the version or viewpoints of only one side clearly dominate."

In this case it was clearly the official American standpoint that dominated, even stood completely unquestioned.

"If a clearly defined party is subjected to strong criticism or severe accusations, he or she should as a rule be allowed to defend themselves in the same program."

In this case of course the defined and accused party was dead, but it would have been easy to find old recordings and news articles where Osama defends himself against the accusations about the 9/11 attack (eg. the article CNN: Bin Laden says he wasn't behind attacks or the 1 min episodes NBC: Bin Laden & Taliban Deny 9/11 Involvement, Taliban Diplomat Condemns Attacks 1/2 and 2/2). Otherwise one could probably have found some living person who could have defended Osama, for example those quoted in the youtube film clips above.

"Features must not be misleading, for example by leaving out important pieces of information."

In claiming that Osama bin Laden was behind the 9/11 attack, Rapport left out utterly important pieces of information, such as:

-that bin Laden himself denies involvement in the mentioned attack
-that there is a substantial people's movement that strongly questions this official standpoint
-that no binding evidence have been presented that bind bin Laden to this crime

Thus the feature was strongly misleading.

Complainant: Karolina Hagegård
..................................................

Then we can ask ourselves why Osama bin Laden is dead and not arrested. Would it perhaps have been quite hard to convince an independent court to find him guilty, in a fair trial? How very embarrassing that would have been!...

Karolina anmäler Rapport för inslag om Usama


Jag anmälde rapport för bristande opartiskhet mm. Jag fick nedan kopia på anmälan, fast här har jag gjort om webadresserna till hyperlänkar och lagt till några fler. Anmälningspunkterna har jag hämtat från Myndigheten för radio och TV:s sida med Regler för SVT, SR och UR.

............................................
Tack för din anmälan
En kopia på anmälan skickas till den adress du angett.
Program: Rapport
Kanal eller station: svt2
Sändningsdag: 2011-05-02
Sändningstid: 22:30

Utveckla varför du vill få programmet eller inslaget prövat:
Bristande opartiskhet och saklighet

"Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor."

I inslaget sades gång på gång, av både intervjuare och intervjuobjekt att Usama bin Ladin låg bakom 9/11-attacken på WTC 2001. Detta faktum är omtvistat och ingalunda bevisat i en giltig rättegång; alltså högst kontroversiellt (se t ex Michael Rupperts föreläsning The Truth and Lies of 911, Dylan Averys film Loose Change eller detta korta filmklipp: 9/11 Truth Search: Planes didn't take twin towers down).

"Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar."

I detta fall var det tydligt den officiella amerikanska inställningen som dominerade, ja rentav stod helt oifrågasatt.

"Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program."

I det här fallet var den utpekade och anklagade visserligen död, men det hade varit enkelt att hitta gamla inspelningar och nyhetsartiklar där Usama försvarar sig mot anklagelserna om 9/11-attacken (t ex artikeln CNN: Bin Laden says he wasn't behind attacks eller 1 min-inslagen NBC: Bin Laden & Taliban Deny 9/11 Involvement, Taliban Diplomat Condemns Attacks 1/2 och 2/2). Annars kunde man säkert ha hittat någon levande person som kunde ha försvarat Usama, t ex de som citerades i youtube-klippet ovan.

”Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.”

Vid påståendet att Usama bin Ladin låg bakom 9/11-attacken utelämnade Rapport ytterst väsentliga uppgifter, såsom:

-att bin Ladin själv förnekat inblandning i attacken
-att det finns en betydande folkrörelse som starkt ifrågasätter denna officiella ståndpunkt
-att inga bindande bevis föreligger som binder bin Ladin till brottet

Därmed var inslaget i högsta grad vilseledande.

Anmälare: Karolina Hagegård
............................................

Sen kan man ju fråga sig varför Usama bin Ladin är död och inte gripen. Skulle det kanske ha blivit alltför svårt att få en oberoende domstol att fastslå hans skuld, i en godkänd rättegång? Tänk så hemskt pinsamt det skulle ha blivit!...

............................................
Det finns en uppföljning till denna text som jag rekommenderar: Granskar makten 2011-06-05