Tuesday, 30 June 2015

Al Gores gigantiska presentationsbedrägeri

2006 gav Al Gore ut filmen En obekväm sanning, eller An Inconvenient Truth. I den lobbade han för att den ökade växthuseffekten, med global uppvärmning som följd, var ett problem av katastrofala mått. Och världsopinionen svängde enligt hans vilja.

Men Al Gore gjorde ett oförlåtligt misstag i sin framställning.

Han ritade upp på skärmen en kurva som visade hur koldioxidhalten varierat i atmosfären under de senaste 650'000 åren. Under denna kurva visade han hur temperaturen varierat under samma 650'000 år. Han påpekade att kurvorna följde varandra ganska bra. Sen sa han: "When the concentration of carbon dioxide is high, the temperature goes up" ("När koldioxidkoncentrationen är hög går temperaturen upp").

Sedan visade han var koldioxidkoncentrationen låg idag, och var den skulle ligga inom en nära framtid, mindre än 50 år. Han gjorde ett väldigt stort nummer av att visa hur väldigt, väldigt högt det var, genom att hissa upp sig i en lyftkorg och klaga på att han var höjdrädd...När han sedan fortsatte tala uttryckte han sig som om han talade om temperaturen, trots att det alltså var koldioxiden han talade om. Som om dessa två vore exakt samma sak! Som om det inte spelade någon roll vilken utav dem man talade om, för de är ändå exakt likadana!

Men det är de inte. För det första kan man se redan från de två kurvorna att de inte alltid följer varandra. De liknar varandra, men avviker ibland under några tusen år. För det andra, och viktigare, så förhåller det sig, enligt alla seriösa källor, så att det är koldioxidkurvan som följer temperaturkurvan, och inte tvärt om! Detta beror bl a på att när temperaturen är hög tinar tundror upp och frigör koldioxid som annars ligger bundet där, och koldioxidens löslighet i vatten minskar så att haven släpper ifrån sig mer koldioxid än annars.

Vid en paneldebatt på Chalmers framfördes detta från flera håll från publiken (som bestod mestadels av anställda och studenter vid Chalmers). En representant från IPCC i panelen sa då att han inte kunde förstå vad det gjorde för skillnad! För om vi vet att en temperaturhöjning leder till en höjning av koldioxidhalten OCH att en höjning av koldioxidhalten i sig leder till en höjning av temperaturen, desto större skäl till oro! Då blir ju problemet snarare ännu större än vad Al Gore visat!

Men så är det ju inte. Riktningen på orsakssambandet gör en himla skillnad. Jag kan illustrera med ett exempel. Det är som att jag skulle säga:

"Om det regnar så blir det blött på marken. Så om jag går ut och häller ut några hinkar vatten på marken så måste det börja regna!"

Nej, så är det ju inte! Första meningen stämmer, men den andra är felaktig. Felet beror på att orsakssambandet är riktat åt andra hållet, dvs det är regnet som leder till blötan på marken, inte blötan på marken som leder till regn.

Nu kan det förstås hända att det finns ett orsakssamband åt andra hållet också! Om jag häller ut en väldig massa vatten på marken så höjs kanske luftfuktigheten när det avdunstar så mycket att det faktiskt, i vissa fall, kan utlösa nåt litet regn. Men även om det är så så behöver detta sambands styrka inte alls ha med det omvända sambandets styrka att göra. Sambandet regn => blött på marken, är mycket starkt, medan sambandet blött på marken => regn, är mycket svagt. Och om det är så att ingen förut har hällt ut något vatten på marken just här, utan all blöta på marken historiskt sett kommit från regn, och du ritar upp kurvor över hur blötan på marken och nederbörden varierat, så kommer du att se hur de två kurvorna följt varandra jättebra historiskt sett, men just där jag börjar experimentera med att hälla ut vatten på marken från någon annan källa, där kommer kurvorna att börja avvika från varandra. Det finns ingen anledning att tro att de skulle fortsätta att samvariera lika fint, nu när jag plötsligt har fört in ett helt nytt fenomen i statistiken, en helt ny signifikant faktor som orsakar en höjning av den ena parametern, blöta på marken!

Och precis så är det ju i fallet med koldioxiden och temperaturen. Sambandet temperatur => koldioxid är starkt. Historiskt sett har därför koldioxidkurvan följt temperaturkurvan mycket bra, om än inte exakt, eftersom det även finns andra faktorer som påverkar den. Sambandet koldioxid => temperatur behöver däremot inte alls vara lika starkt. Al Gores historiska kurvor förklaras enligt experterna fullständigt av sambandet temperatur => koldioxid. Nu vet vi att vi har infört ett nytt fenomen i statistiken, nämligen mänsklig, industriell produktion av koldioxid av aldrig tidigare skådat slag, och det finns därmed ingen anledning att tro att temperatur- och koldioxidkurvorna kommer att fortsätta följas åt. Tvärt om borde de hädanefter avvika från varandra. Detta får Al Gores lilla show med lyftkorgen och höjdskräcken att falla platt.

Allt detta på grund av riktningen på orsakssambandet. Och därför oroar det mig att en representant för IPCC, enligt egen utsago, inte kan förstå vad det gör för skillnad vilken riktning orsakssambandet har, som gav upphov till temperatur- och koldioxidkurvornas historiska följsamhet, eftersom vi ändå vet att det finns ett orsakssamband åt båda hållen!... Om han inte kan förstå det har han inte mycket förståelse för hur statistiska data ska tolkas, och då ger jag inte mycket för vad i övrigt han kan ha att säga i ämnet.

På samma sätt ger jag, efter ett sådant presentationsbedrägeri, inte mycket för vad Al Gore i övrigt kan ha att säga i ämnet.

-----------------
Läs även:

Vidare läsning:
Science and Public Policy Institute: 35 Inconvenient Truths - The errors in Al Gore's movie, 2007-10-19
The Telegraph: Al Gore's 'nine inconvenient truths', (En brittisk domstol slår fast 9 faktafel som gör filmen till politisk propaganda, ej lämplig att visas i skolor, om inte dessa faktafel påpekas) 2007-10-11


No comments:

Post a Comment